Klarhet

Öka din inre klarhet för att nå djupare nivåer i dig själv, och din yttre klarhet för att nå högre nivåer i företaget.

Öka din inre klarhet för att nå djupare nivåer i dig själv,
och din yttre klarhet för att nå högre nivåer i företaget.

Jag heter Thomas Wisten och jag jobbar med utveckling av företag och företagare. Målet är Tillväxt och lönsamhet, utan kaos och stress. För att uppnå det behöver man stärka sin inre och yttre klarhet. Här beskriver jag hur det kan gå till och vilka vinster det ger för dig som företagare.

Inre och yttre klarhet

För att företaget ska kunna växa och bli mer lönsamt, behöver två parallella utvecklingsprocesser ske – den yttre utvecklingen av företagets former, och den inre utvecklingen i dig som företagare.

Den inre utvecklingen kan förstås ske i alla människor i organisationen, men som företagare utgår mycket från dig, och din egen utvecklingsnivå har ofta störst påverkan på företagets utveckling. Det är ett växelspel i utvecklingen mellan dig som företagare och ditt företag – och det är ofta företagarens egen utveckling som sätter gränserna för hur långt och snabbt företaget kan utvecklas.

Utveckling kan ske på många olika nivåer. Jag illustrerar detta genom två pyramider – ”Klarhetspyramiderna”. Den övre pyramiden visar företagets nivåer (den yttre klarheten), och den nedre pyramiden visar nivåerna i dig som person (den inre klarheten).

Den övre pyramiden handlar om att bestämma vad ni ska göra och sedan röra er dit på ett medvetet sätt.

Den nedre pyramiden handlar om att hitta sin inre stillhet och samtidigt agera i den yttre världen.

Meningen är inte att nivåerna ska ses som utvecklingssteg, där du avklarar ett steg i taget, utan alla nivåer behöver omhändertas hela tiden. Modellen används snarare för att medvetet välja vilken nivå du ska befinna dig på vid varje enskilt tillfälle. Du som människa befinner dig hela tiden på en nivå i den nedre pyramiden, och du arbetar hela tiden på en nivå i den övre pyramiden. Vilket resultat du får beror helt på vilka två nivåer du är aktiv på för tillfället.

Pyramiderna avser inte graden av klarhet, utan man kan ha mer eller mindre klarhet på varje nivå.

Gravitation innebär att det finns en naturlig tendens att vi dras mot mittlinjen (”nivå 0”). I företaget tenderar omgivningen att kräva vår uppmärksamhet på detaljnivå, om vi inte förebygger den tendensen och medvetet söker oss till högre nivåer. På samma sätt fungerar det i den nedre pyramiden – omgivningen och vårt eget ego tenderar att dra oss upp till tankar och sinnesintryck, så att vi lätt tappar kontakten med våra djupare nivåer. Därför behöver vi göra det till en vana att medvetet söka oss djupare, om vi inte ska fastna på den ytliga nivån.

Nedan beskriver jag kortfattat vad varje nivå innebär, och sedan hur man kan använda modellen för att öka sin klarhet.

Yttre klarhet: Nivåer i företaget

Nivå 6: Ägande

Se företaget från ovan. Hitta din långsiktiga vision och kom fram till vad du vill med ditt företagande. Öka värdet på bolaget, gör det självständigt och förbered en framtida exit. Att jobba aktivt på ägarnivån kan ge ett stort värde tillbaka till dig som ägare, men det blir ofta förbisett.

Nivå 5: Strategi

På den strategiska nivån tar du tag i de stora frågorna. Du tänker långsiktigt, och tar några steg tillbaka från det dagliga arbetet. Övergripande mål och affärsplanering. Identifiera flaskhalsar, upptäck nya möjligheter på marknaden och hitta sätt att ta företaget framåt på bästa sätt.

Nivå 4: Arbetsledning

Det har blivit mer komplext att leda arbetet och projekt av olika slag, inte minst i och med distansarbete och nya tekniska krav. Men det finns också bättre förutsättningar än någonsin att vara en effektiv arbetsledare. Dra nytta av rätt verktyg, skapa klarhet i förväntningar och hantera tillgång till information effektivt.

Nivå 3: Systematisering

Själva systematiserandet av arbetet är ett gediget arbete i sig själv. Poängen här är att göra arbetet repeterbart, exempelvis genom olika slags rutinbeskrivningar, eller genom automatiserade processer. Manuellt arbete ska kunna utföras av medarbetare, frilansare, leverantörer eller kunder – samtidigt som ni säkerställer kvaliteten och resultatet.

Nivå 2: Manuellt arbete

Som företagare kan du försöka organisera arbetet på så sätt att mycket manuellt arbete görs av medarbetare eller frilansare, eller är outsourcat till en byrå eller annan leverantör. Men en del saker behöver du antagligen göra själv också, och då gäller det att underlätta det arbetet så mycket som möjligt.

Nivå 1: Fysisk miljö

Den fysiska miljön är gränssnittet mellan företaget och dig som person. Hur bra du trivs i miljön påverkar mycket av hur bra du trivs med företaget. Här ingår också digitala hjälpmedel och ergonomi. Fundera över hur er fysiska miljö påverkar medarbetare, kunder och andra personer – och hur den skulle kunna förbättras för att lyfta verksamheten.

 

Inre klarhet: Nivåer i dig som människa

Nivå -1: Fysisk kropp

Genom kroppen tar du emot alla sinnesintryck, som ligger till grund för din upplevelse av världen runt omkring dig. Det finns mycket som kan påverka din koncentrationsförmåga och dra ut din uppmärksamhet från det du faktiskt försöker åstadkomma. Ju mer energi du kan generera i kroppen, desto mer kan du ge till ditt företag – och till allt annat som är viktigt i livet.

Nivå -2: Koncept

På den konceptuella nivån flyter mängder av olika slags innehåll. Tankar, information, kunskap, identiteter, roller, åsikter och erfarenheter. Teorier om vad som är rätt och fel, hypoteser om vad som fungerar och inte. Drömmar och planer, tidigare misslyckanden och framgångar. Välj positiva tankar, och lär dig att observera dina tankar utan att identifiera dig med dem.

Nivå -3: Känslor

Vilka tankar vi tänker påverkar också vad vi känner. Känslorna kan också guida oss och signalera om vi är på rätt eller fel väg. Mycket av vårt agerande styrs omedvetet av våra känslor, och det är en stor fördel om vi kan bli uppmärksamma på vad vi känner. Du kan hitta en lugnare plattform för att styra ditt liv medvetet, istället för att omedvetet styras av dina känslor.

Nivå -4: Kreativitet

All äkta kreativitet kommer från den inre stillheten. Det är där verkligt nyskapande uppstår. Motsatsen till detta är att försöka tänka ut olika lösningar, vilket oftast bara leder till att gamla tankar snurrar med en ökad frenesi. För att öka sin kreativa förmåga kan man öva på att stundvis komma ner på djupare nivåer, exempelvis genom meditation.

Nivå -5: Närvaro

I medveten närvaro har du kontakt med den inre stillheten, men du kan samtidigt agera i den yttre världen. Du kan använda tankarna för att lösa uppgifter, utan att identifiera dig med tankarna. Du använder tankarna som ett verktyg vid behov, istället för att låta tankarna per automatik fylla allt tomrum.

Nivå -6: Stillhet

På den djupaste nivån i oss själva är den inre stillheten. Det rena medvetandet – utan några tankar, koncept, känslor eller annat innehåll. Ett tomt utrymme av fridfullt lugn. Genom att vänja oss vid att vara i stillhet regelbundet, kan vi behålla kontakten med en djupare nivå i oss själva även när det stormar på ytan.

Att röra sig mellan nivåerna

Vi behöver påminna oss om att aktivt söka oss bort från mittlinjen och ut mot spetsarna, när det är möjligt. Annars kommer vi att gå vilse i omvärldens önskemål och söka snabba belöningar. Omvärlden tenderar att dra oss in mot mittlinjen (upp till ytliga nivåer i oss själva, och ner till detaljfrågor i företaget). Det slutar med att vi ägnar all vår tid åt små, praktiska frågor i ett tillstånd av missnöje, stress och frustration.

Det här innebär inte att vi hela tiden ska befinna oss högst upp i den övre pyramiden, och djupast nere i den nedre pyramiden. Vi kan antagligen inte bara ägna oss åt ägarfrågor i företaget, och som personer kan vi inte vara hundra procent i stillhet hela tiden. Vi behöver ha en flexibilitet och röra oss mellan nivåerna på ett medvetet sätt. Alla nivåer behöver omhändertas. Problemen uppstår när vi omedvetet hamnar på en nivå som inte är optimal för oss för tillfället, eller att vi ägnar alldeles för mycket tid på en nivå, på bekostnad av andra.

Företag är olika, och det kan skilja sig en del mellan olika företag hur man delar upp nivåerna i den övre pyramiden. På samma sätt skulle man även kunna illustrera sitt privatliv som en pyramid med olika nivåer av klarhet. Den övre pyramiden handlar om vad vi gör i den yttre världen, och det påverkas av olika omständigheter och kan förändras över tid. Den nedre pyramiden är däremot generell, eftersom den handlar om hur vi människor fungerar.

Utvecklingsloopar

Utveckling och skapande (på alla nivåer) kan göras mer medvetet och genomtänkt genom att följa dessa tre steg:

1. Skapa mentalt utrymme

Vi börjar med att sakta in, stanna upp, hitta en inre stillhet. Ofta rusar dagarna förbi, tankarna snurrar snabbt och vi befinner oss på en ytlig nivå av tillvaron. Det är inte en bra utgångspunkt för medvetet skapande eller någon form av genomtänkt utveckling. Vi behöver skapa lite utrymme för att det nya ska få plats. Så vi börjar med att ta ett steg tillbaka, stilla sinnet, rensa tankarna och bli uppmärksamma på var vi riktar vår uppmärksamhet.

2. Bestäm intentionen

I det här steget kommer vi fram till vad som ska göras. Tidshorisonten kan variera väldigt mycket – en intention för den kommande timmen, eller en intention för det kommande decenniet. Ju längre tidshorisont, desto viktigare att vi först har landat i en djup inre stillhet, så att vår intention blir grundad och uthållig. Var tydlig med det önskade utfallet och säkerställ att du inte har motstridiga tankar eller någon form av motstånd. Här behöver en slutgiltigt beslut fattas, innan arbetet sätter igång.

3. Genomför intentionen medvetet

Här gäller det att behålla uppmärksamheten och rikta den på ett medvetet sätt. Var helt närvarande och rikta all din uppmärksamhet på det du ska göra. Njut av skapandet, lös upp allt motstånd, fokusera och bjud in ett inspirerat handlande. Låt inte tankarna vandra iväg någon annanstans. Det gäller att behålla blicken på det vi vill uppnå, och inte vara missnöjda med att vi inte har uppnått det ännu.

Tack för att du har läst!

Jag jobbar med att utveckla och fördjupa resonemangen i en bok framöver. Hör gärna av dig med kommentarer till thomas@autopilot.se.

Om du vill jobba med mig för att stärka din klarhet, se mina aktuella coachingprogram.

Thomas Wisten